10 Lý do ğể Bắt ğầu Bán hàng trong Ngành Xuất khẩu thực phẩm B2B | Blog của Alibaba

Alibaba.com FEBRUARY 15, 20225 MIN READ
10 Lý do ğể Bắt ğầu Bán hàng trong Ngành Xuất khẩu thực phẩm B2B | Blog của Alibaba

Ğại dịch ğã làm gián ğoạn nhiều ngành nghề. Ngành xuất khẩu thực phẩm B2B ğã trải qua nhiều thãng trầm do sự thiếu hụt chuỗi cung ứng, sự ğóng cửa toàn cầu và các vấn ğề khác liên quan ğến COVID.

Giờ ğây, thế giới ğang chuyển sang một “trạng thái bình thıờng mới”, nhiều cõ hội mới ğang xuất hiện trong ngành thực phẩm B2B. Việc số hóa nhanh chóng của thıõng mại B2B ğã giúp nhà bán sỉ thực phẩm dễ dàng tiếp cận ngıời mua từ khắp nõi trên thế giới.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ ğề cập ğến mọi thứ bạn cần liên quan ğến xuất khẩu thực phẩm B2B trong và sau ğại dịch. Chúng tôi sẽ nêu ra một số thách thức và những ğiều bất ổn mà ngành xuất khẩu thực phẩm B2B phải ğối mặt trong nãm qua trıớc khi chúng ta tìm hiểu sâu vào một số cõ hội kinh doanh trong ngành.

Sau ğó, chúng tôi sẽ thảo luận về lợi ích của việc bán hàng trên nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B và cách Alibaba.com hỗ trợ nhà xuất khẩu thực phẩm B2B nhı thế nào.

Những ğiều bất ổn trong ngành thực phẩm

Ğại dịch COVID-19 ğã ğıa thế giới vào vòng xoáy từ cuối nãm 2019 ğến nãm 2020. Nhiều ngıời tin rằng loại virus này có thể bị xóa sổ trong vòng vài tháng, nhıng nó tồn tại hõn một nãm.

Ğại dịch này ğã tạo ra nhiều bất ổn trong ngành thực phẩm, bao gồm:

 • Các quốc gia khu vực tiếp tục ğóng cửa nhằm mục ğích ngãn chặn vi rút
 • Nhiều khu vực có lıợng xuất khẩu thực phẩm và ğồ uống giảm ğáng kể trong nãm 20201
 • Một số loại thực phẩm ğã có nhu cầu gia tãng bất ngờ trong thời kỳ ğại dịch2
 • Sức khỏe của nhân viên trở thành mối quan tâm lớn trong ngành thực phẩm và ğồ uống
 • Ğại dịch khiến ngıời tiêu dùng chi nhiều cho hàng hóa thiết yếu hõn là dịch vụ ãn uống và thực phẩm3
 • Nhiều cửa hàng tạp hóa bán lẻ ğã gặp khó khãn trong việc ğáp ứng nhu cầu thực phẩm toàn cầu khi mọi ngıời bắt ğầu mua với tâm lý hoảng sợ

Xu hıớng này chıa từng có tiền lệ trıớc ğây, nhıng may mắn thay, mọi thứ dıờng nhı ğang chững lại khi ảnh hıởng của ğại dịch giảm dần.

Những thách thức mà xuất khẩu thực phẩm B2B phải ğối mặt trong ğại dịch

Những ğiều bất ổn do ğại dịch gây ra ğã tạo nên thách thức không nhỏ trong ngành thực phẩm bán sỉ. Kể từ khi sự lan rộng của COVID-19 ğã gây ra việc ngừng hoạt ğộng, cả ngıời mua và ngıời bán ğều gặp phải sự gián ğoạn trong hoạt ğộng bình thıờng của họ.

Dıới ğây là một số thách thức ğáng chú ý nhất mà các doanh nghiệp SME trong ngành xuất khẩu thực phẩm B2B phải ğối mặt do hậu quả của ğại dịch.

Ngừng hoạt ğộng nhà máy

Nhiều nhà máy ğã phải ngừng hoạt ğộng một khoảng thời gian khi ğại dịch diễn ra. Một số ngừng hoạt ğộng có liên quan ğến việc bùng phát COVID-19 trong nhà máy và một số khác do chính quyền ğịa phıõng yêu cầu.

Khi nhà máy ngừng hoạt ğộng, việc sản xuất lıõng thực không thể diễn ra nhı bình thıờng, ğiều này dẫn ğến tình trạng thiếu hụt thực phẩm.

Thiếu hụt chuỗi cung ứng

Khi nhà máy ngừng hoạt ğộng và các hoạt ğộng khác liên quan ğến sản xuất lıõng thực thực phẩm bị dừng lại, dẫn ğến sự thiếu hụt chuỗi cung ứng thực phẩm trong suốt thời gian ğại dịch. Sự thiếu hụt chuỗi cung ứng này xảy ra vào những thời ğiểm khác nhau trong nãm vừa qua do những khu vực khác nhau sản xuất các loại thực phẩm khác nhau.

Vào thời kỳ ğầu của ğại dịch, vẫn chıa rõ COVID-19 có thể lây lan qua thực phẩm hay không, vì vậy các biện pháp phòng ngừa an toàn thực phẩm phải ğıợc ğánh giá nghiêm túc.4 Ğiều này cũng tạo nên tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng trong một thời gian ngắn.

May mắn thay, ğại dịch không gây ra bất kỳ vấn ğề an ninh lıõng thực nào khiến cho ngıời dân trên toàn cầu bị ğói. Mặc dù hầu hết các nõi trên thế giới ğang trở lại hoạt ğộng bình thıờng, nhıng vẫn có một số tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng do sự cách ly cô lập.

Nhà hàng ngừng hoạt ğộng

Các nhà hàng phải ğóng cửa hoặc chỉ chuyển sang bán mang ği ở nhiều nõi trên thế giới. Hoạt ğộng thay ğổi này kéo dài trong khoảng thời gian khác nhau ở các khu vực khác nhau vì hầu hết ğều tuân theo quy ğịnh của ğịa phıõng.

Sự thay ğổi và ngừng hoạt ğộng này ğã ảnh hıởng ğến nhu cầu ğối với sản phẩm thực phẩm và thay ğổi cách ngıời tiêu dùng mua thực phẩm.5 Mặc dù ğiều này ảnh hıởng trực tiếp ğến thị trıờng B2C hõn là thị trıờng B2B, nhıng tất cả ğều xoay quanh nhà sỉ thực phẩm.

Cửa hàng bán ğồ thiết yếu trở nên bận rộn hõn và nhà hàng phải chịu ảnh hıởng nặng nề, nhà cung cấp thực phẩm B2B ğã nhận thấy sự thay ğổi trong nhóm khách hàng của họ.6

Vận chuyển gián ğoạn

Có một số bất thıờng với việc vận chuyển trong suốt thời gian ğại dịch. Cả vận tải hàng không và vận tải ğıờng biển ğều gặp phải các vấn ğề về nguồn cung và các vấn ğề gián ğoạn khác.

Vận tải ğıờng biển chứng kiến nhu cầu tãng ğột biến làm xuất hiện nhiều vấn ğề do nguồn tàu có hạn. Nhu cầu ngày càng cao trên các tuyến thıõng mại từ châu Á ğến Bắc Mỹ, và tàu không thể nhanh chóng quay lại ğể nhận hàng hóa tiếp theo.

Mặt khác, vận chuyển ğıờng hàng không cũng gặp những vấn ğề tıõng tự. Không có ğủ chổ cho vận chuyển ğể ğáp ứng nhu cầu vận chuyển của thıõng mại toàn cầu. Việc hạn chế ği lại ğã làm giảm ğáng kể số lıợng chuyến bay thıõng mại tại các ğịa ğiểm khác nhau trong suốt thời gian ğại dịch. Hầu hết hàng hóa vận chuyển bằng ğıờng hàng không ğıợc vận chuyển trên máy bay chở khách, các quy ğịnh và biện pháp can thiệp của chính phủ cũng ğã ảnh hıởng nhiều ğến ngành du lịch.

Tãng giá

Quy luật cung và cầu cho chúng ta biết rằng khi cung giảm và cầu không ğổi, giá cả sẽ tãng lên. Với sự khan hiếm và giảm nguồn cung của các sản phẩm thực phẩm trong suốt thời kỳ ğại dịch, dẫn ğến giá cả ğã tãng lên.7

Cõ hội cung cấp thực phẩm B2B sau ğại dịch

Nhờ vào sự làm việc chãm chỉ của nhà khoa học và các chuyên gia y tế, những ğột phá ğã ğıợc thực hiện trong việc kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và ğiều trị những ngıời bị bệnh. Ğiều này giúp cho thế giới trở lại bình thıờng.

Khi nhà hàng mở cửa trở lại với công suất bình thıờng và ngành dịch vụ ãn uống lại bắt ğầu phát triển mạnh mẽ, những cõ hội mới ğang ğến với những nhà bán sỉ thực phẩm.

Nếu bạn quan tâm ğến việc trở thành nhà cung cấp thực phẩm B2B, ğiều quan trọng là phải tìm các mặt hàng xuất khẩu thực phẩm có thể dễ dàng sản xuất trong khu vực của bạn.

Top quốc gia và khu vực cho các mặt hàng xuất khẩu thực phẩm

Hầu hết tất cả thực phẩm ğều ğıợc làm từ một loại sản phẩm nông nghiệp nào ğó. Ngay cả khi ğıợc chế biến và sản xuất, các thành phần từ thực vật và ğộng vật hầu nhı luôn có liên quan.

Vì các khu vực khác nhau trên thế giới có môi trıờng, khí hậu và hệ sinh thái ğộc nhất, các khu vực khác nhau sản xuất và xuất khẩu thực phẩm ğıợc trồng trên vùng ğất của họ.

Chúng ta hãy xem qua một số top quốc gia và khu vực về xuất khẩu thực phẩm bên dıới.

Rıợu vang

Rıợu vang là một trong những ğồ uống phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một ğồ uống thiết yếu kèm theo với nhiều món ãn ở các nền vãn hóa khác nhau. Việc làm rıợu cần có khí hậu thích hợp ğể vừa trồng nho vừa lên men và ủ rıợu. Khí hậu sản xuất rıợu lý tıởng là ôn hòa, không quá nóng và cũng không quá lạnh.

Các nhà sản xuất rıợu hàng ğầu trên thế giới là Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ.8 Trên thực tế, bốn quốc gia này chiếm khoảng một nửa sản lıợng rıợu vang trên toàn thế giới.

Cà phê

Cà phê là một trong những sản phẩm ğồ uống phổ biến nhất trên thế giới trong nhiều nền ẩm thực. Cây cà phê yêu cầu một khí hậu rất riêng biệt ğể phát triển. Ánh sáng mặt trời vừa phải và lıợng nıớc dồi dào là ğiều cần thiết, và những cây này sẽ chết nếu có sıõng giá.

Các khu vực Nam Mỹ, Bắc Phi và Ğông Nam Á có khí hậu lý tıởng ğể trồng cà phê. Ğó là lý do tại sao Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia và Ethiopia là những nıớc sản xuất cà phê hàng ğầu trên thế giới.9

Thủy hải sản

Trıớc ğây, sản xuất thủy hải sản chỉ giới hạn ở những vùng có nguồn nıớc lớn. Tuy nhiên, việc nuôi cá hiện ğang thịnh hành hõn bao giờ hết.

Châu Á là khu vực xuất khẩu thủy hải sản lớn nhất trên thế giới về cả ğánh bắt và nuôi trồng. Top các quốc gia sản xuất thủy hải sản bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Ấn Ğộ và Việt Nam. Trung Quốc dẫn ğầu với lợi nhuận ğáng kể, sản xuất gần gấp 4 lần Indonesia, ğứng ở vị trí thứ hai về sản lıợng thủy hải sản.10

Thủy hải sản là một trong những mặt hàng nông sản hàng ğầu ở Trung Ğông. Các quốc gia Trung Ğông, bao gồm UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, ğều nổi tiếng với sản lıợng cá của họ.11

Nông sản

Các nông sản, chẳng hạn nhı trái cây tıõi và rau củ, ğıợc trồng trên khắp thế giới. Các khu vực khác nhau có các loại ğặc sản khác nhau vì mỗi loại sản phẩm ğòi hỏi ğiều kiện trồng không giống nhau.

Ví dụ, Ecuador và các nıớc Nam Mỹ dẫn ğầu về xuất khẩu chuối12, Hà Lan và Pháp dẫn ğầu về xuất khẩu khoai tây.13

Một số nıớc xuất khẩu nông sản hàng ğầu khác bao gồm:

 • Trung Quốc và Chile dẫn ğầu về xuất khẩu nho14
 • Costa Rica xuất khẩu 44,4% dứa15
 • Mexico dẫn ğầu về xuất khẩu cà chua16
 • Tây Ban Nha là nıớc ğứng top trái cây có múi17
 • Trung Quốc và Hà Lan dẫn ğầu về xuất khẩu hành tây18
 • Ba Lan dẫn ğầu về xuất khẩu nấm19
 • Trung Quốc sản xuất hõn 70% lıợng tỏi trên thế giới20
 • Trung Quốc và New Zealand là những nhà sản xuất kiwi hàng ğầu thế giới21

Nếu bạn ğang muốn bắt ğầu kinh doanh sản xuất B2B, hãy thực hiện một số nghiên cứu ğể xác ğịnh ğiều gì phát triển tốt nhất trong môi trıờng bản ğịa của bạn.

Sản phẩm làm từ sữa

Sản phẩm từ sữa là một mặt hàng chủ lực khác trong nhiều nền ẩm thực, ğặc biệt là khi nói ğến pho mát và kem. Ğể sản xuất các sản phẩm từ sữa, các nhà sản xuất cần nhà cung cấp sữa ğáng tin cậy hoặc họ phải tự nuôi bò sữa riêng.

Hoa Kỳ là nıớc sản xuất sữa bò hàng ğầu trên thế giới.22 Hoa Kỳ cũng là nıớc ğứng ğầu sản xuất pho mát.23

Gạo

Cây lúa là một loại mang lại hiệu quả kinh tế ở nhiều khu vực trên thế giới. Cần khí hậu ấm áp, ẩm ıớt với một hệ thống tıới tiêu chu ğáo. Với cách bố trí phù hợp, cây lúa rất dễ trồng.

Châu Á là vựa lúa lớn nhất thế giới. Top quốc gia khu vực sản xuất gạo bao gồm Trung Quốc, Ấn Ğộ, Indonesia và Bangladesh.24

Thịt bò

Chãn nuôi bò cần nhiều nguồn lực. Nông dân cần ğất, nguồn nıớc và thiết bị xử lý gia súc phù hợp. Bò cũng cần một lıợng thức ãn ğáng kể. Ğiều ğó cho thấy, ğể tham gia vào chãn nuôi bò phải tốn rất nhiều chi phí.

Top quốc gia khu vực sản xuất thịt bò trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Brazil và Liên minh Châu Âu (EU).25

Gia cầm

Gia cầm là một mặt hàng chủ lực toàn cầu khác. Gà tıõng ğối dễ nuôi và ngành chãn nuôi gia cầm ğã ğıợc phát triển khá công nghiệp trong vài nãm trở lại ğây. Hoa Kỳ hiện dẫn ğầu về sản xuất gia cầm, Brazil và Trung Quốc ğứng ở vị trí thứ hai.26

Mặc dù Hoa Kỳ dẫn ğầu về sản lıợng thịt gà, nhıng Trung Quốc dẫn ğầu về sản lıợng trứng.27

Các loại ğậu

Các loại ğậu cũng rất quan trọng trong nhiều món ãn. Ấn Ğộ là nıớc sản xuất cây ğậu số một, và Anh ğứng thứ hai.

Canada, Ấn Ğộ và Úc dẫn ğầu về sản lıợng ğậu lãng, còn Trung Quốc và Ấn Ğộ dẫn ğầu sản xuất ğậu Hà Lan.28

10 lý do bắt ğầu bán thực phẩm trên nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B

Nhiều nhà xuất khẩu thực phẩm bán sỉ ğang chuyển sang nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B, chẳng hạn nhı Alibaba.com, ğể ğıa doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới.

Hãy cùng xem 10 lý do hàng ğầu ğể bán hàng trên nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B.

1. Số hóa là "bình thıờng mới"

Trong nãm qua, ğã có một sự thúc ğẩy lớn ğối với việc số hóa trong thıõng mại B2B. Khi nhiều hoạt ğộng kinh doanh trực tiếp bị tạm dừng, thıõng mại trực tuyến ğã trở thành mục tiêu kinh doanh. Thị trıờng Thıõng mại ğiện tử B2C rất phổ biến, vì vậy việc số hóa lĩnh vực B2C là một tiến trình tự nhiên.

Số hóa không chỉ giúp thuận tiện hõn cho ngıời bán mà nó cũng thích hợp cho cả nhà bán lẻ. 29 Số hóa giúp ğõn giản hóa trải nghiệm cho tất cả các bên liên quan.

2. Phạm vi tiếp cận khách hàng lớn hõn

Khi bạn tạo cửa hàng trên nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B, bạn có thể tiếp cận một lıợng lớn ğối tıợng khách hàng. Ví dụ, Alibaba.com có hõn 17 triệu ngıời mua từ hõn 190 quốc gia trên toàn thế giới ğang tìm nguồn cung ứng cho doanh nghiệp của họ.

Một lợi ích khác khi bán sản phẩm thực phẩm trên thị trıờng B2B trực tuyến giúp kết nối với khách hàng tiềm nãng dễ dàng hõn.

Ngıời mua ğến với những nền tảng này với mục ğích mua hàng. Họ tìm kiếm những gì bạn cung cấp. Bán cho các khách hàng tiềm nãng nhiệt tình dễ dàng hõn nhiều so với việc bán cho các khách hàng tiềm nãng lạnh lùng mà bạn ğã ğặt niềm tin. Khi bạn tận dụng thị trıờng Thıõng mại ğiện tử B2B, công việc kinh doanh của bạn sẽ thuận lợi hõn rất nhiều.

3. Tự ğộng hóa tiết kiệm thời gian

Nhiều nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B ğıợc trang bị các công cụ ğể tự ğộng hóa. Những ğiều này nhằm giúp những nhà bán sỉ thực phẩm tiết kiệm thời gian và chuyển hıớng nguồn lực của họ sang những nhiệm vụ quan trọng hõn.

Ví dụ, Alibaba.com cung cấp các công cụ ğể niêm yết sản phẩm tự ğộng. Một số công cụ tự ğộng hóa phổ biến có vai trò quảng cáo, tạo khách hàng tiềm nãng, dịch thuật và nhiều chức nãng khác nữa.

Tất cả các nhiệm vụ này ğều rất quan trọng, nhıng bạn có thể ủy quyền cho một hệ thống tự ğộng thì còn gì bằng.

4. Công cụ quản lý quan hệ khách hàng

Nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B sáng tạo ğıợc trang bị các công cụ quản lý quan hệ khách hàng. Những công cụ này cho phép bạn giao tiếp trực tiếp với khách hàng và theo dõi ai ğã mua và ai chıa mua.

Công cụ quản lý tuyệt vời này giúp ngıời bán thực phẩm ğánh giá trạng thái của khách hàng tiềm nãng ğể biết những khách hàng nào cần nên tiếp tục. Công cụ này cũng cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về nền tảng khách hàng.

Khi bạn chọn sàn Thıõng mại ğiện tử B2B, hãy ğảm bảo rằng nền tảng của bạn cho phép bạn sở hữu mối quan hệ khách hàng. Truy cập trực tiếp vào thông tin liên hệ của khách hàng cũng rất quan trọng vì bạn có thể liên hệ với họ bên ngoài nền tảng nếu có việc phát sinh.

5. Cải thiện khả nãng khám phá

Hầu hết các nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B ğều ğıợc trang bị công cụ tìm kiếm nội bộ. Khi bạn tối ıu ğúng cách danh sách sản phẩm với từ khóa thích hợp, những khách hàng tiềm nãng sẽ có thể tìm thấy bạn.

Tối ıu công cụ tìm kiếm (SEO) và quảng cáo trả phí là hai cách tiếp cận bạn có thể thực hiện ğể tối ğa khả nãng khám phá trên sàn Thıõng mại ğiện tử ğã chọn. Việc chạy quảng cáo và tối ıu danh sách sản phẩm ğể có xếp hạng cao trên trang kết quả tìm kiếm của nền tảng sẽ mang lại nhiều lıu lıợng truy cập hõn cho cửa hàng kỹ thuật số và dịch vụ sản phẩm của bạn.

6. Xuất khẩu trở nên dễ dàng hõn

Xuất khẩu ği kèm với nhiều thách thức. Rào cản ngôn ngữ và luật thıõng mại quốc tế khác nhau ğặt ra nhiều vấn ğề. Ngoài ra, việc thâm nhập vào một thị trıờng mới có thể hõi khó khãn vì ğối tıợng khách hàng có thể không quen thuộc với thıõng hiệu của bạn.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B sẽ trang bị cho bạn công cụ cần thiết ğể vıợt qua những thách thức này và giúp bạn ğiều hıớng xuất khẩu nhı một ngıời chuyên nghiệp.

Với sự trợ giúp của công cụ thıõng mại B2B, bạn có thể dễ dàng thử nghiệm thị trıờng khác nhau mà không cần tiêu tốn nhiều sức lực. Bạn có thể cung cấp sản phẩm của mình ở những quốc gia khu vực khác nhau và ğiều chỉnh danh sách sản phẩm ğể tạo tiếng vang với ğối tıợng khách hàng mới mà không tốn nhiều công sức.

7. Cải thiện sự hiện diện trực tuyến

Nhận thức về thıõng hiệu là rất quan trọng ğối với hầu hết các doanh nghiệp. Một trong những cách tốt nhất ğể tãng nhận thức về thıõng hiệu là cải thiện và mở rộng sự hiện diện trực tuyến của bạn. May mắn là sàn Thıõng mại ğiện tử B2B ğıợc thiết kế ğể thực hiện ğiều ğó.

Khi bạn tạo cửa hàng kỹ thuật số trên hầu hết các nền tảng Thıõng mại ğiện tử, bạn có thể kết hợp phong cách cá nhân cho thıõng hiệu của mình. Khi bạn thêm biểu tıợng và các thông tin khác về doanh nghiệp, nó sẽ mang lại sự ấn tıợng cho ngıời mua khi họ so sánh với các nhà cung cấp tiềm nãng khác.

Tất nhiên, việc niêm yết sản phẩm thực phẩm của bạn trên nền tảng Thıõng mại ğiện tử chỉ ğõn giản là một cách ğể cải thiện sự hiện diện trực tuyến của bạn. Cách tiếp cận này hoạt ğộng tốt nhất khi kết hợp với một trang web ğộc lập. Duy trì hoạt ğộng trên nền tảng truyền thông mạng xã hội khác, ğặc biệt là LinkedIn cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời.

8. Công cụ dự báo nhu cầu

Là một nhà bán sỉ, bạn giao dịch với số lıợng lớn sản phẩm. Về bán sỉ thực phẩm nói riêng, bạn có thể phải ğối mặt với những mặt hàng dễ hı hỏng. Ví dụ: Nếu bạn bán sản phẩm tıõi sống, bạn phải ğối mặt với thời hạn sử dụng tıõng ğối ngắn.

Nhiều nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B ğıợc trang bị các công cụ dự báo nhu cầu. Ğiều này giúp bạn ğıa ra các quyết ğịnh sáng suốt cho doanh nghiệp của mình.

Công cụ dự báo nhu cầu ğặc biệt quan trọng trong suốt thời gian ğại dịch khi có quá nhiều bất ổn xảy ra. Có sự hıớng dẫn từ chuyên gia và nhận ğıợc dữ liệu mà tự bản thân không thể nào có ğıợc là ğiều rất tuyệt.

9. Hỗ trợ tận tâm

Việc phát triển kinh doanh thực phẩm bán sỉ nghe có vẻ vıợt quá tầm. May mắn là nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B cung cấp hỗ trợ ğıợc cá nhân hóa ğể giúp bạn trong suốt chặng ğıờng. Ğiều này có thể là ğại diện tài khoản chuyên dụng hoặc có thể ở dạng tài liệu học tập tham khảo. Mức ğộ hỗ trợ sẽ khác nhau tùy theo nền tảng.

Ngoài hỗ trợ ğıợc cá nhân hóa từ nhà tı vấn trực tuyến, Alibaba.com cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào các bản phát lại hội thảo trên web, trung tâm học tập, blog kinh doanh ğıợc tải ğầy ğủ, báo cáo ngànhsách chiến lıợc Thıõng mại ğiện tử.

Cùng với sự hợp tác từ phía bạn, việc ğiều hıớng hành trình ngành thực phẩm và ğồ uống B2B trở nên dễ dàng hõn.

10. Có khả nãng mở rộng

Một tính nãng tuyệt vời khác của việc ğıa doanh nghiệp bán sỉ thực phẩm lên sàn Thıõng mại ğiện tử B2B là nền tảng hỗ trợ khả nãng mở rộng khi bạn mở rộng quy mô.

Ğỉnh cao của tính nãng mà chúng tôi ğã thảo luận ở bên trên giúp cho nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B trở thành công cụ lý tıởng ğể mở rộng quy mô kinh doanh thực phẩm bán sỉ là tính nãng tự ğộng hóa, tạo khách hàng tiềm nãng nhất quán, khả nãng khám phá, nhận thức về thıõng hiệu, quản lý mối quan hệ.

Cách Alibaba.com hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm B2B

Alibaba.com cung cấp một loạt các tính nãng rất có giá trị cho nhà bán sỉ thực phẩm. Những công cụ này giúp ngıời bán tiếp cận ngıời mua mới ở cả ğịa phıõng và trên toàn cầu.

Dıới ğây là một số cách mà Alibaba.com hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm B2B.

Cửa hàng kỹ thuật số tùy chỉnh

Nhı chúng tôi ğã thảo luận, việc nâng cao nhận thức về thıõng hiệu là một trong những lợi ích có giá trị nhất của việc sử dụng nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B. Với Alibaba.com, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh cửa hàng kỹ thuật số của thıõng hiệu với sự trợ giúp của API và các tính nãng ğã tích hợp.

Công cụ giao tiếp sáng tạo

Chốt các giao dịch thực phẩm bán sỉ có thể cần một chút thời gian thıõng lıợng qua lại. Hầu hết các ğõn ğặt hàng thực phẩm bán sỉ ğều gấp rút về thời gian, vì vậy, ğiều quan trọng là tất cả các bên phải có sự thống nhất.

Alibaba.com cung cấp công cụ quản lý mối quan hệ và giao tiếp sáng tạo, vì vậy bạn có thể luôn giữ ğıợc mối quan hệ với top khách hàng tiềm nãng của mình và tạo ğiều kiện giao tiếp hiệu quả.

Ğảm bảo Thıõng mại

Mọi giao dịch ğıợc thực hiện trên Alibaba.com ğều ğıợc hỗ trợ bởi chıõng trình Ğảm bảo Thıõng mại của chúng tôi. Ğiều này bảo vệ cả ngıời mua và ngıời bán ğể loại bỏ hành vi lừa ğảo và các hành vi ğáng nghi khác.

Chıõng trình Ğảm bảo Thıõng mại của Alibaba.com ğảm bảo rằng mọi ngıời mua ğều nhận ğıợc các mặt hàng ğã ğặt trong khoảng thời gian ğıợc chỉ ğịnh. Chıõng trình này cũng ğảm bảo rằng chất lıợng của sản phẩm phù hợp với những gì ğã ğıợc quảng cáo.

Ğối với ngıời mua, có thể yên tâm rằng mọi giao dịch diễn ra thông qua nền tảng ğều hợp pháp. Alibaba.com chấp nhận hàng chục phıõng thức thanh toán, vì vậy bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một phıõng thức phù hợp với bạn và ngıời mua.

Hỗ trợ thıõng mại xuyên biên giới

Alibaba.com là một công cụ tuyệt vời cho những ngıời bán thực phẩm B2B ğang muốn mở rộng hoạt ğộng ra quốc tế.

Một số công cụ hàng ğầu của chúng tôi bao gồm dịch tự ğộng và chuyển ğổi tiền tệ tự ğộng. Những ğiều này giúp vıợt qua rào cản ngôn ngữ và sự nhầm lẫn tiền tệ, hai ğiều này vốn là rào cản lớn mà các nhà xuất khẩu phải ğối mặt.

Ğãng sản phẩm thông minh

Alibaba.com hỗ trợ ğãng sản phẩm thông minh. Ğiều này cho phép bạn tự ğộng nhập danh sách sản phẩm từ các nền tảng hoặc cõ sở dữ liệu khác.

Một tính nãng quan trọng khác là ğịnh giá linh ğộng. Ğiều này cho phép bạn ğặt các mức giá khác nhau cho khách hàng khác nhau, giúp bạn có nhiều quyền lực hõn với tı cách là ngıời bán. Tính linh hoạt trong ğịnh giá thực sự cho phép bạn tối ıu từng ğợt giảm giá.

Nền tảng ngıời mua lớn

Ngoài các ğặc ğiểm mà chúng tôi ğã thảo luận ở trên, nền tảng ngıời mua lớn của Alibaba.com rất có lợi cho nhà bán sỉ thực phẩm. Nhı chúng tôi ğã ğề cập trıớc ğây, Alibaba.com có hõn 17 triệu ngıời mua hoạt ğộng từ khắp nõi trên thế giới. Nền tảng của chúng tôi nhận ğıợc khoảng 347.249 yêu cầu sản phẩm mỗi ngày.

Với lıợng lớn ngıời mua này, thật dễ dàng tìm thấy nhiều ngıời mua thuộc ğối tıợng mục tiêu của bạn, ğiều này sẽ giúp duy trì một lıợng khách hàng tiềm nãng ổn ğịnh.

Bán hàng trên Alibaba.com

Có rất nhiều cõ hội cho ngıời kinh doanh xuất khẩu thực phẩm, ğặc biệt là cho nhà bán sỉ tận dụng những tính nãng của nền tảng Thıõng mại ğiện tử B2B. Chúng tôi mong ğợi rằng tình hình sẽ ğıợc cải thiện trong những tháng tới, và ngành thực phẩm sẽ tiếp tục vıợt qua tác ğộng của COVID-19.

Alibaba.com là một công cụ tuyệt vời cho những ngıời bán thực phẩm B2B ğang tìm cách ğıa doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới. Nền tảng của chúng tôi ğıợc trang bị các công cụ cần ğể kết nối với những khách hàng chấp nhận chi tiêu, ở gần cũng nhı ở xa.

Ğãng ký tài khoản trên Alibaba.com ngay hôm nay và chọn chức nãng giao dịch là “Ngıời bán”. Khi tài khoản của bạn ğıợc thiết lập, bạn có thể niêm yết các sản phẩm và tùy chỉnh cửa hàng.

Thế thì bạn còn chần chờ gì nữa? Ğã ğến lúc bắt ğầu bán hàng thôi nào.

Resources:
1: https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2020/12/11/UK-Food-and-drink-exports-drop-amid-COVID-19-challenges
2: https://www.thegrocer.co.uk/buying-and-supplying/food-and-drink-exports-fall-nearly-10-in-pandemic/655262.article
3: https://academic.oup.com/fqs/article/4/4/167/5896496
4: https://academic.oup.com/fqs/article/4/4/167/5896496
5: https://academic.oup.com/fqs/article/4/4/167/5896496
6: https://summitpackaging.com/packaging-the-shift-from-food-service-to-retail/
7: https://www.bls.gov/opub/mlr/2020/article/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-food-price-indexes-and-data-collection.html
8: https://corkbeard.com/blogs/news/the-top-15-wine-producing-countries-in-the-world
9: https://www.worldatlas.com/articles/top-coffee-producing-countries.html
10: https://blog.bizvibe.com/blog/food-beverages/largest-seafood-producing-countries
11: http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/338542/
12: https://www.worldstopexports.com/bananas-exports-country/
13: https://www.worldstopexports.com/potatoes-exports-by-country/
14: https://www.worldstopexports.com/grapes-exports-by-country/
15: https://www.worldstopexports.com/pineapples-exports-by-country/
16: https://oec.world/en/profile/hs92/tomatoes
17: https://oec.world/en/profile/hs92/citrus
18: https://www.worldstopexports.com/onions-exports-by-country/
19: https://oec.world/en/profile/hs92/mushrooms-fresh-or-chilled
20: https://www.worldstopexports.com/top-garlic-exports-by-country/
21: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
22: https://www.worldatlas.com/articles/top-cows-milk-producing-countries-in-the-world.html
23: https://www.atlasbig.com/en-us/countries-by-cheese-production#:~:text=United%20States%20of%20America%20is,third%20largest%20producer%20of%20cheese
24: https://www.atlasbig.com/en-us/countries-rice-production
25: https://beefmarketcentral.com/story-world-beef-production-ranking-countries-146-106885
26: https://beefmarketcentral.com/story-world-beef-production-ranking-countries-146-106885
27: http://www.fao.org/poultry-production-products/production/en/
28: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
29: https://medium.com/@goodrebels/6-key-aspects-of-b2b-digitalisation-2a0a3361a526