6 mẹo về cách bán hāng thānh công tręn sān thýõng mại B2B

Alibaba.com JANUARY 19, 20225 MIN READ
6 mẹo về cách bán hāng thānh công tręn sān thýõng mại B2B

Có sự khác biệt lớn giữa việc bán sản phẩm cho công chúng vā tiếp thị hāng hóa tręn sān thýõng mại trực tuyến B2B chẳng hạn nhý Alibaba.com. Khách hāng doanh nghiệp sẽ có nhu cầu hoān toān khác so với ngýời tięu dųng, do ðó ðiều quan trọng lā phải hiểu khách hāng của bạn lā ai vā mục ðích tìm kiếm trực tuyến của họ lā gì ðể tãng doanh số bán hāng.

Từ việc xác ðịnh thị trýờng mục tięu duy nhất của bạn, tìm ra rāo cản có thể gặp phải ðối với việc bán hāng, chẵng hạn nhý rāo cản về hậu cần vā ngôn ngữ, với sự trợ giúp của chúng tôi, bạn hoān toān có thể chuyển ðổi sang tiếp thị kỹ thuật số ðể tiếp cận khách hāng doanh nghiệp. Trong bāi viết nāy, chúng tôi sẽ tiết lộ 6 mẹo hāng ðầu về cách bán hāng thānh công tręn sān thýõng mại B2B.

Chúng tôi sẽ thảo luận về sự khác biệt chính giữa sān thýõng mại B2B vā B2C, ðồng thời ðýa ra những lợi thế quan trọng của việc sử dụng sān thýõng mại B2B với tý cách lā doanh nghiệp B2B. Tìm hiểu cách bạn có thể bắt ðầu kết nối với ngýời mua doanh nghiệp tiềm nãng từ khắp nõi tręn thế giới vā tối ýu lợi nhuận ðầu tý của bạn.

Sự khác biệt giữa sān thýõng mại B2B vā B2C

B2B lā viết tắt của từ doanh nghiệp với doanh nghiệp hoặc thýõng mại ðiện tử B2B. Sān thýõng mại B2B lā một nền tảng trực tuyến dānh rięng ðể kết nối ngýời bán B2B với ngýời mua trong nýớc vā quốc tế. Doanh nghiệp B2B có xu hýớng bán hāng với số lýợng lớn vā dịch vụ chuyęn gia ðể giúp các công ty khác tãng trýởng, phát triển hoặc cung cấp hāng hóa cho công chúng.

Một doanh nghiệp B2B có thể bán mực máy in vā cung cấp trọn gói cho các vãn phòng ðể giúp cho nhiều công ty hoạt ðộng hāng ngāy. Nhýng một doanh nghiệp B2B cũng có thể bán mực máy in cho một nhā bán lẻ, sau ðó nhā bán lẻ nāy sẽ bán ra cho ngýời tięu dųng. Trong ví dụ ðầu, công ty mua sản phẩm ðể sử dụng với tý cách lā một doanh nghiệp, thì ví dụ thứ hai cũng lā B2B nhýng khách hāng lā một dạng doanh nghiệp khác thay vì sử dụng chính sản phẩm ðó, họ mua ðể lýu trữ vā bán ra.

Ðể tìm kiếm khách hāng, một doanh nghiệp B2B có thể ðãng ký tręn sān thýõng mại B2B ðã ðýợc thānh lập. Tại ðây, họ sẽ có thể quảng bá hāng hóa vā dịch vụ của mình ðến khách hāng doanh nghiệp tręn khắp thế giới. Thông thýờng, tręn sān thýõng mại B2B, bạn sẽ tìm thấy ðýợc nhā sản xuất vā nhā cung cấp, cũng nhý nhā bán lẻ vā ngýời bán ðang tìm cách mua hāng.

Vì sān thýõng mại B2B ðã ðýợc thiết kế ðặc biệt ðể giúp kết nối ngýời bán B2B với ngýời mua, nęn bất kỳ chýõng trình quảng cáo hoặc nỗ lực tiếp thị nāo ðều tạo ra lợi nhuận ðầu tý cao vì ðối týợng tręn nền tảng nāy ðều có nhu cầu rất cao. Vì vậy, không giống nhý quảng cáo tręn phýõng tiện truyền thông mạng xã hội, chẵng hạn quảng cáo của bạn sẽ chỉ ðýợc nhìn thấy bởi những ngýời mua có lięn quan chứ không bao gồm công chúng nói chung.

Mặt khác, B2C ðại diện cho giao dịch giữa doanh nghiệp vā ngýời tięu dųng. Sān giao dịch eBay, Amazon vā Facebook ðều ðýợc xem lā nền tảng B2C cho phép doanh nghiệp tiếp cận với công chúng, những ngýời có thể quan tâm ðến việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Giả sử bạn bán thiệp sinh nhật tự lām, bạn có thể bắt ðầu bán thiết kế của mình thông qua sān thýõng mại B2C vā ngay lập tức ðýa sản phẩm ðến với những ngýời mua tiềm nãng trực tuyến.

Trong những nãm qua, sān thýõng mại B2C ðã trở nęn phổ biến hõn, ðặc biệt lā do việc cách ly vā hạn chế ði lại lięn quan ðến ðại dịch COVID-19. Tręn thực tế, nãm 2020 ðã thúc ðẩy việc sử dụng thýõng mại ðiện tử với tốc ðộ nhanh chýa từng thấy. Việc áp dụng mua sắm trực tuyến ðã tãng trýởng trong vāi nãm qua, nhýng ðại dịch toān cầu ðã thúc ðẩy ngýời tięu dųng vā doanh nghiệp mua sắm trực tuyến nhiều hõn. Vā ðiều nāy ðã tác ðộng trực tiếp ðến hānh vi của ngýời tięu dųng, tạo ra nhu cầu về sự tiện lợi, nhu cầu cá nhân hóa vā nhiều tųy chọn thanh toán.đ

Mua sắm trực tuyến rất tiện lợi, cho dų bạn ðang dự trữ hāng hay ðầu tý cung cấp hāng với tý cách lā một doanh nghiệp! Sān thýõng mại trao quyền cho cả doanh nghiệp B2C vā B2B bằng cách cung cấp một nền tảng ðáng tin cậy ðể tiếp thị vā bán hāng. Thay vì tạo trang web thýõng mại ðiện tử ðể bắt ðầu bán hāng trực tuyến, các công ty khởi nghiệp, nhā sản xuất vā doanh nghiệp nhỏ có thể ðãng ký tāi khoản tręn sān thýõng mại B2B hoặc B2C vā tận dụng ðầy ðủ các chức nãng của thýõng mại ðiện tử.

Không có trách nhiệm quản lý trang web hoặc cung cấp quy trình thanh toán vā nhiều cổng thanh toán, ngýời bán có thể ðõn giản mọi thứ vā tập trung thời gian, tiền bạc vāo việc xây dựng hồ sõ doanh nghiệp hõn lā phát triển vā thiết kế một trang web chuyęn dụng. Ðiều nāy giúp ngýời bán B2B linh hoạt hõn vā có cõ hội mở rộng phạm vi tiếp cận trực tuyến ngay cả với ngân sách tiếp thị rất ít.

Ðể biết thęm thông tin về sự khác biệt chính giữa thýõng mại ðiện tử B2B vā B2C, hãy ðọc hýớng dẫn của chúng tôi tại ðây.

Cách sān thýõng mại B2B ðang chuyển ðổi thýõng mại ðiện tử

Sān thýõng mại B2B trực tuyến tạo ra một môi trýờng kỹ thuật số tự phục vụ, nõi mā nhiều ngýời bán vā nhā cung cấp có thể bán sản phẩm vā dịch vụ cho doanh nghiệp khác. Ngay cả trýớc ðại dịch toān cầu, sān thýõng mại B2B ðýợc dự ðoán sẽ tạo ra doanh số trị giá 3,6 nghìn tỷ ðô vāo nãm 2024, tãng ýớc tính 680 tỷ ðô vāo nãm 2018, theo công ty nghięn cứu thanh toán iBe TSD.2

Phát triển nhanh hõn nhiều so với bất kỳ nền tảng B2C nāo, theo khảo sát ngýời mua doanh nghiệp ðýợc thực hiện bởi Thýõng mại Kỹ thuật số 360 (Digital Commerce 360) cho thấy 20% ngýời quản lý mua hāng ðã chi tięu nhiều hõn (22%) tręn các sān thýõng mại trong thời kỳ ðại dịch diễn ra.3 Câu hỏi ðặt ra lā, tại sao?

Ðại dịch tạo nęn sự gia tãng số lýợng ngýời khởi nghiệp vā công ty khởi nghiệp, kết quả lā nhu cầu thýõng mại ðiện tử B2B ngāy cāng tãng. Ở nõi ðâu bạn có thể ðặt hāng số lýợng lớn với tý cách lā một doanh nghiệp vā tin týởng những gì bạn ðã mua sẽ ðến ðúng thời gian vā trong tình trạng vẫn tốt? Tất nhięn ðó lā sān thýõng mại B2B!

Hoạt ðộng với nền tảng giao dịch ðõn giản, nền tảng B2B ngāy cāng trở nęn ðổi mới vā hỗ trợ doanh nghiệp tręn tất cả các ngānh nghề trực tuyến. Amazon Business vā Alibaba.com ðều lā những ví dụ ðiển hình về nền tảng thýõng mại ðiện tử ðýợc thiết lập hoān hảo ðể hỗ trợ tãng trýởng kinh doanh vā thýõng mại quốc tế.

Liệu các nền tảng có giúp khách hāng tìm nguồn cung ứng sản phẩm tuân thủ với quy ðịnh của ngānh hoặc giúp ngýời bán kết nối cũng nhý tiếp cận với ngýời mua quốc tế dễ dāng hõn hay không, sān giao dịch B2B lā một tāi nguyęn vô giá trong thế giới B2B.

Lợi thế của sān thýõng mại B2B

Những lợi thế chính của sān thýõng mại B2B lā gì?

Do top sān thýõng mại B2B nhý Alibaba.com có uy tín, ðáng tin cậy vā dẫn ðầu trong ngānh, nęn ngýời mua ðã tin týởng khi thực hiện ðõn hāng tręn nền tảng nāy. Nếu ngýời bán không cung cấp hāng hóa hoặc dịch vụ nhý ðã mô tả hoặc không ðúng thời hạn thì sān thýõng mại nāy sẽ cung cấp sự hỗ trợ, dịch vụ khách hāng vā trong một số trýờng hợp sẽ hoān tiền lại.

Khi bạn ðặt hāng tręn nền tảng B2B, bạn thýờng sẽ nhận ðýợc thông tin chi tiết về ðõn hāng qua email, cųng với thông tin vận chuyển. Ðiều nāy cải thiện ðáng kể trải nghiệm của khách hāng, giúp cho giao dịch B2B trực tuyến trở nęn minh bạch hõn, không có rủi ro vā ðýợc sắp xếp hợp lý.

Sān thýõng mại B2B cũng cung cấp sự lựa chọn, giá trị vā sự so sánh quan trọng. Ngýời mua có thể nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ mā họ cần, lọc thông qua nhā cung cấp vā ngýời bán, ðồng thời so sánh các dịch vụ. Khi các ðối thủ cạnh tranh cųng tręn nền tảng B2B, ngýời bán có thể tạo lợi thế cho họ bằng cách lām nổi bật lęn ðánh giá tích cực của khách hāng, hỗ trợ khách hāng tiềm nãng thông qua dịch vụ khách hāng vā bằng cách cung cấp vận chuyển miễn phí, nhanh chóng, v.v. Ðiều nāy giúp ngýời mua ðýa ra quyết ðịnh tốt nhất khi mua sắm trực tuyến.

Mặc dų bạn có thể cho rằng việc ðặt cųng ðối thủ cạnh tranh tręn một nền tảng lā không có lợi, nhýng ðiều ðó có nghĩa lā bạn sẽ nhận ðýợc nhiều khả nãng hiển thị từ khách hāng của ðối thủ hõn. Vā thông qua nghięn cứu ðối thủ cạnh tranh, bạn thực sự có thể cải thiện hoạt ðộng kinh doanh của chính mình vā học hỏi từ các công ty khác hiện ðang thānh công trong ngānh, trong phân khúc sản phẩm hoặc thị trýờng ngách cụ thể. Khi ðýợc triển khai tốt, hoạt ðộng mua sắm tręn sān thýõng mại cũng có thể tạo ðiều kiện thuận lợi cho việc báo cáo vā phân tích dữ liệu.4

6 mẹo về cách bán hāng thānh công tręn sān thýõng mại B2B

1. Tập trung vāo việc tìm hiểu nhu cầu của khách hāng

Ngýời mua B2B sẽ có nhu cầu khác nhau khi so sánh với việc bán cho công chúng. Bạn nęn dānh thời gian tìm hiểu những gì họ cần từ nhā cung cấp hoặc ngýời bán. Có thể lā giao hāng nhanh, hāng mẫu, hāng ðã có thýõng hiệu, sản phẩm nhãn trắng, hāng dán nhãn rięng hoặc có thể họ cần sản phẩm ðáp ứng tięu chuẩn EU.

Ðọc hýớng dẫn của chúng tôi về sự khác biệt giữa hāng dán nhãn rięng vā hāng nhãn trắng tại ðây. Ðể biết thęm thông tin về rāo cản thýõng mại có thể xảy ra, hãy xem hýớng dẫn ðầy ðủ của chúng tôi về rāo cản thýõng mại.

2. Sử dụng ảnh chụp sản phẩm chuyęn nghiệp

Ðừng bao giờ ðánh giá thấp tầm quan trọng của chụp ảnh chuyęn nghiệp. Khi tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ tręn nền tảng thýõng mại ðiện tử, ảnh chụp chuyęn nghiệp có thể tạo ra hoặc phá vỡ doanh số bán hāng. Ðây lā một trong những công cụ tuyệt vời mā bạn có thể sử dụng ðể nâng cao thýõng hiệu vā lām nổi bật ðiểm bán hāng ðộc ðáo của mình.

Vì chúng tôi xử lý thông tin thông qua những gì chúng tôi nhìn thấy, một số nghięn cứu ðã phát hiện ra rằng mọi ngýời nhớ 80% những gì họ nhìn thấy trực quan thông qua hình ảnh vā video, trong khi ðó chỉ 20% lā những gì họ ðọc ðýợc.5

3. Viết bāi mô tả sản phẩm một cách thuyết phục

Mô tả sản phẩm ðýợc viết tốt sẽ giải thích sản phẩm lā gì vā tại sao nó ðáng mua. Tận dụng cõ hội nāy ðể chia sẻ thông tin quan trọng nhất với khách hāng, ðồng thời nęu bật các tính nãng vā lợi ích chính, thuyết phục ngýời dųng ðặt hāng.

Luôn cố gắng cung cấp thông tin cho khách hāng tiềm nãng về những lợi ích của sản phẩm, giá trị mā doanh nghiệp vā sản phẩm của bạn sẽ cung cấp vā so sánh với ðối thủ cạnh tranh sản phẩm của bạn tốt hõn nhý thế nāo.6

4. Xác ðịnh tính chất của khách hāng tiềm nãng thýõng mại ðiện tử B2B

Mẹo hāng ðầu ðể chuyển ðổi doanh số bán hāng nhiều hõn tręn nền tảng B2B lā xác ðịnh tính chất của khách hāng tiềm nãng. Mặc dų không phải ai quan tâm ðến sản phẩm của bạn cũng sẽ ðặt hāng, nhýng bạn có thể sử dụng các câu hỏi ðể xác ðịnh liệu ngýời dųng có phải lā khách hāng tiềm nãng hay không.

Hỏi khách hāng tiềm nãng về các vấn ðề, tình huống khó xử, các phát sinh vā lý do họ lięn hệ với bạn. Ðiều nāy sẽ giúp bạn giới thiệu sản phẩm một cách phų hợp. Bạn cũng nęn cố gắng xác ðịnh ngýời ðýa ra quyết ðịnh cuối cųng ðể chốt bán hāng nhanh hõn.

Trong thế giới B2B, thýờng sẽ có một quy trình, có nghĩa lā ngýời hỏi về hāng hóa có thể cần ngýời quản lý cấp tręn chấp thuận mới ðặt hāng. Trong trýờng hợp nāy, việc trò chuyện với ngýời ðýa ra quyết ðịnh ngay từ ðầu thýờng sẽ có hiệu quả hõn.7

5. Cung cấp sự kiện, thông tin vā dữ liệu

Nhý chúng tôi vừa ðề cập, ngýời mua thýờng cần phải thuyết phục quản lý cấp cao trong nhóm của họ ðồng ý giao dịch, ðiều nāy cần sự tìm hiểu của bạn về họ ðể thuyết phục họ. Ðể ðẩy nhanh quá trình nāy, bạn có thể nắm bắt cõ hội vā tạo tāi liệu trình bāy chi tiết về ðiểm bán hāng ðộc ðáo, lý do nęn ðặt hāng vā lý do tại sao nęn gắn kết với công ty.

Bằng cách có trong tay những tāi liệu vā thông tin, bạn có thể nhanh chóng chia sẻ với những ngýời dųng quan tâm trực tuyến vā giúp họ thuyết phục ngýời quản lý hoặc sếp của họ ðể tiến hānh chốt giao dịch. Ngýời mua B2B dựa vāo nội dung thông tin ðể dẫn hýớng vā có ðýợc kiến thức cần thiết ðể ðýa ra quyết ðịnh sáng suốt. Vì vậy, bằng cách cung cấp cho họ nội dung chi tiết, trả lời các Câu hỏi thýờng gặp, bạn có khả nãng ðẩy nhanh quá trình mua hāng.8

6. Hãy lām ấm những khách hāng tiềm nãng B2B lạnh lųng của bạn

Khách hāng tiềm nãng lā ngýời có sự quan tâm ðến thýõng hiệu, doanh nghiệp vā sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, vì vậy nếu họ thể hiện sự lānh lųng, có thể không nhất thiết lā do họ không còn quan tâm. Khách hāng doanh nghiệp có thể ðột nhięn trở nęn phân tâm vā bận rộn với các công việc khác, vì vậy hãy luôn lięn hệ với khách hāng tiềm nãng ðể xem liệu bạn có thể giúp họ thực hiện hoān tất ðõn hāng hay không.

Gửi email ðể nhắc họ về sự quan tâm trýớc ðây ðối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, hoặc có thể cung cấp cho họ một khoản chiết khấu vāo thời ðiểm hợp lý ðể thuyết phục họ chốt ðõn hāng.9

Bán hāng tręn Alibaba.com

Alibaba.com lā một trong những sān thýõng mại B2B lớn nhất thế giới. Có hõn 26.000.000 ngýời mua ðang hoạt ðộng vā sử dụng sān thýõng mại B2B ðể kết nối với ngýời bán từ khắp nõi tręn thế giới. Tham gia với số lýợng ngāy cāng tãng các doanh nghiệp hiện ðang tận hýởng sự tãng trýởng ðáng kể nhờ vāo nền tảng thýõng mại ðiện tử nāy.

Bằng cách chọn ðãng ký tāi khoản doanh nghiệp tręn Alibaba.com, bạn cũng có thể tận hýởng lợi thế của nền tảng ðã thiết lập vā ðáng tin cậy nāy. Bắt ðầu giao dịch quốc tế ngay từ lần ðầu tham gia vā học cách phát triển doanh nghiệp thông qua việc sử dụng báo cáo ngānh của Alibaba.

Dų bạn lā khách hāng doanh nghiệp ðang tìm kiếm nhā cung cấp ðáng tin cậy hay ngýời bán B2B ðang muốn tãng doanh số bán hāng mā không cần tốn nhiều chi phí cho tiếp thị kỹ thuật số vā thiết kế web, hãy ðãng ký tręn Alibaba.com ngay hôm nay.

Tham khảo:

  1. https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/02/22/the-prevalence-of-the-online-marketplace-model-and-its-impact-on-e-commerce/?sh=71a2490178fa
  2. https://www.digitalcommerce360.com/2019/10/31/global-b2b-e-marketplace-sales-could-hit-3-6-trillion-in-five-years/
  3. https://tcrn.ch/2Js5vrB
  4. https://www.campaignlive.co.uk/article/top-10-tips-successful-b2b-marketing/914905
  5. https://dw-images.com/why-do-i-need-product-photography/
  6. https://www.shopify.co.uk/blog/8211159-9-simple-ways-to-write-product-descriptions-that-sell
  7. https://blog.hubspot.com/sales/b2b-sales-tips
  8. https://www.superoffice.com/blog/b2b-sales/
  9. https://www.reallysimplesystems.com/blog/b2b-sales-strategies/